SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

1.    Uvodne določbe

1.1.        Predmetni splošni pogodbeni pogoji za nakupe (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe Lesokras d.o.o., Breg pri Litiji 53, 1270 Litija (v nadaljevanju: družba) so sestavni del ponudb in pogodb o prodaji izdelkov, sklenjenih med družbo in kupcem, ki je pravna ali fizična (v nadaljevanju: stranka).

1.2.        Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko, ter se nanašajo na vsako naročilo stranke (ponudba, predračun, naročilo, pogodba …). Z vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in Lesokras d.o.o. uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji.

1.3.        Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani tockalepote.si prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

2.    Splošno

2.1.        Predmet pogodbe je nakup izdelkov.

 

3.    Cene in plačilni pogoji

3.1.        Stranka in družba se dogovorita za ceno skladno s cenikom družbe oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi.

3.2.        Družba je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.

3.3.        Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.

4.    Pravice in dolžnosti pogodbenih strank

4.1.        Stranka je dolžna spoštovati pogoje poslovanja

4.2.        Stranka je dolžna družbo obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo v zvezi s poslovanjem.

5.    Trajanje pogodbe

5.1.        Pogodba je sklenjena za določen čas, dogovorjen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša izključno pisno, s sklenitvijo aneksa, potrdilom nove ponudbe ipd. Pogodba se v nobenem primeru ne podaljša avtomatično. V primeru nevračila opreme ob dogovorjenem času pride stranka v zamudo.

5.2.        Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe najete opreme. Stranka mora nemudoma omogočiti prevzem opreme oziroma ga vrniti sama, če je bilo tako že predhodno dogovorjeno, pri čemer veljajo vsa določila teh pogojev glede vračila opreme.

6.    Odškodninska odgovornost

6.1.        V primeru izgube, odtujitve, okvare, uničenja in/ali hujšega poškodovanja predmeta pogodbe je stranka dolžna povrniti družbi celotno vrednost predmeta pogodbe, in sicer po nabavni oziroma prodajni ceni te opreme. Stranka ne odgovarja za okvaro najete opreme, do katere je prišlo ob njeni redni uporabi. Za ugotavljanje okvar ali poškodb skladno s tem členom ima izključno pristojnost družba, ob prisotnosti stranke (ob prevzemu stvari). Vendar pa stranka skladno z določili Obligacijskega zakonika odgovarja tudi za škodo, ki bi se na opremi pokazale po vrnitvi opreme, tj. skrite napake.

6.2.        V nobenem primeru družba ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne uporabe, naključnih poškodb ipd.

7.    Končne določbe

7.1.        Ti splošni pogoji veljajo od 30. 1. 2019 dalje do preklica ali spremembe.

7.2.        Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med Lesokras d.o.o.  in stranko spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo v primeru, da stranka z njimi soglaša. V primeru sklenitve nove pogodbe z isto stranko je družba ni dolžna posebej obveščati o veljavnosti novih ali spremenjenih pogojev.

7.3.        Družba in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in družbo, reševati sporazumno. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med Lesokras d.o.o. in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

7.4.        Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja. 

 

Lesokras d.o.o.

Litija 30.01.2019